PUR-vahu mõju hoonete sisekliimale

8. märts 2019

Inimesed veedavad umbes 90% oma elust hoonetes. Seetõttu on ülimalt tähtis tagada tervislik ja mugav sisekliima, järgides samas kõrgeimaid energiatõhususe nõudeid. Hoone siseõhu kvaliteedi määravad mitmed tegurid, sealhulgas selle kasutusmudelid (inimeste kohalolek, suitsetamine, toiduvalmistamine, tuleplatsid jne), küte, ventilatsioonimäärad ja mööbli, värvide ning ehitustoodete emissioon. Kõikide kasutatud ehitustoodete summa moodustab vaid väga väikese osa kogu hoone siseõhu kvaliteeti määravatest faktoritest, kuid siiski peavad ehitusmaterjalide tootjad tagama, et nende tooted ei kahjusta hoonete kasutajaid.

Soojusisolatsioonitoodetel on oluline roll uute ja olemasolevate hoonete energianõudluse vähendamisel. Tavaliselt ei ole need otseses kokkupuutes siseõhuga, vaid kaetud muude ehitusmaterjalidega nagu kips/kipsplaadid, puit, tellised või betoon. Seetõttu on nende mõju siseõhu kvaliteedile madal. Kuigi kõigil koostoodud ehitusmaterjalidel on sisekliimale väga väike mõju, tunnistab tööstus vajadust pakkuda läbipaistvat teavet toodete lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste kohta.
PU-isolatsiooni peetakse väga madala heitkogusega tooteks. Tegelikkuses on PU-toodete heitkogused tunduvalt väiksemad kui enamiku teiste isolatsioonitoodete puhul. Eelkõige võib looduslikel isolatsioonivahenditel olla lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogused üle 100 korra kõrgemad kui PU-isolatsioonil. Kõige olulisem on asjaolu, et ühestki PU-vahu heitkoguste testist ei tuvastanud kantserogeenseid, mutageenseid ega reproduktiivtoksilisi aineid.

Kõigis olemasolevates VOC/SVOC heitkoguste klassifitseerimise süsteemides saavutab PU-isolatsioon parima klassi. See kehtib isolatsiooniplaatide, sandwich-paneelide ja kahekomponentsete PUR-vahtude kohta. PU-isolatsioon on seega sobilik kasutamiseks sisetingimustes ilma reservatsioonita.
PU tööstus on juba aktiivselt avaldanud VOC/SVOC heitkoguste andmed, mis tõestavad, et PU-isolatsioon on väga madala emissiooniga toode, mis sobib kasutamiseks siseruumides. MDI puhul näitasid tunnustatud tooteheitmete katsemeetodid, et isegi kõige halvemate katsetingimuste puhul ei leitud paigaldatud PU-isolatsioonitoodetest õhus mõõdetavaid lendlevaid heitmeid.
PU näitab suurepäraseid katsetulemusi ka teiste tervisega seotud küsimuste osas. PU-materjalide puhul puudub sobilik elukeskkond hallitusele, bakteritele ja putukatele/närilistele, mis tähendab et tema sees ei ringle erinevaid mikroobiliike ega -ühendeid.

Paigaldusetappi vaadates ei ole PU-vahuga töötamisel mingeid tõendeid nahakahjustuste kohta (lõikamine, paigutamine jne). Teisest küljest tuleb PU-vahtplastide kasutamisel järgida spetsiaalseid tervisekaitse- ja ohutusnõudeid ning vahu pihustamist tohivad teha ainult kvalifitseeritud professionaalsed paigaldajad kasutades spetsiaalseid kaitsevahendeid.

MDI küsimus
PU-isolatsioon (PUR/PIR) saadakse diisotsüanaatide (MDI) reaktsioonil polüoolidega või iseendaga, et luua tahke PUR ja/või PIR raku struktuur. MDI (metüleendifenüüldiisotsüanaat) on hingamisteede sensibilisaator ja märgistatud R40 (H351) - kahtlustatakse katserogeense materjalina.
MDI tarbitakse vahutamisprotsessi ajal keemiliselt ära ja seega ei sisaldu see lõplikus jäigas vahttootes. Neutraalsed testijad katsetasid erinevaid PU-isolatsioonitoodeid, kasutades selleks tunnustatud katsemeetodeid, et kontrollida, kas MDI-heitmed on tuvastatavad ning kinnitasid kõik peale katseid, et MDI heitmeid ei esine.

Soojustamine PUR vahuga. Polüuretaanvaht, polükarbamiid. Purest.ee